ศูนย์อาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ศูนย์อาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มห

Google Map of ศูนย์อาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

Time : 10:00-18:00 น.
สายรถNGV : สาย 1 A,สาย 1 B,สาย 4